RSS

Tag Archives: 25η Μαρτίου

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ως μία βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας…»

TheodwrosKolokotrwnhs-OlogossthnPny.jpg image by steangle

Ο αρχιστράτηγος του απελευθερωτικού αγώνα του 1821

 • Παιδιά μου!
 • Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ’ αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.
 • Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ’ απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
 • Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ (αντιβασιλέα), έναν πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες (προεστοί) εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα, διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε.
 • Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.
 • Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.
 • Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Kωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν αρμάδα. Aλλά δεν εβάσταξε!. Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμομε; Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη.
 • Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγες τον Κώστα να δώσει χρήματα διά τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει εις τον πόλεμο, τούτος επρόβαλλε τον Γιάννη. Και μ’ αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή δεν είχαμε ένα αρχηγό και μίαν κεφαλή. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξι μήνες, εσηκώνετο ο άλλος και τον έριχνε και εκάθετο αυτός άλλους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι ηθέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά την γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον βορέα, σαν να ήτον το σπίτι εις τον αραμπά και να γυρίζει, καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτων, οπού να προστάζει πως θα γενεί.
 • Παρομοίως και ημείς εχρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, όστις να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλ’ επειδή είμεθα εις τέτοια κατάσταση, εξαιτίας της διχόνοιας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και ή γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα ή παιδεία. Αυτή η μάθησις θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά διά να αυξήσομεν, χρειάζεται και η στερέωσις της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του Θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας, δεν είναι προσωρινός, αλλ’ η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει εις τα παιδιά των παιδιών του και με αυτόν κι εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος.
 • Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μια Θρησκεία. Και αυτοί, οι Εβραίοι, οι οποίοι κατατρέχοντο και μισούντο και από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί εις την πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και τα μπιλιάρδα. Να δοθείτε εις τας σπουδάς σας και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγον, δύο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε τέσσαρους – πέντε χρόνους τη νεότητά σας, και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων, και κατά την παροιμία, «μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε». Η προκοπή σας και ή μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας.
 • Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε• και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.
 • Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο Βασιλεύς Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!
Ο λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που απηύθυνε στην Πνύκα, στις 8 Οκτωβρίου 1838, προς τους νέους του Α’ Γυμνασίου της Αθήνας [δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο Αιών στις 13 Νοεμβρίου 1838]

 

Ετικέτες:

Παπανδρέου: «Να ξαναβάλουμε τον άνθρωπο στον επίκεντρο της πολιτικής…»

 • «Γιορτάζουμε σήμερα τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Τον μεγάλο αγώνα της παλιγγενεσίας του Έθνους. Συμβολίζει την προσπάθεια κάθε ανθρώπου, κάθε λαού, για την κατάκτηση και προάσπιση βασικών δικαιωμάτων. Της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, του δικαιώματος να ορίζουμε εμείς την τύχη μας, του δικαιώματος για μια ανθρώπινη κοινωνία» υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την 188η επέτειο της 25ης Μαρτίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμα πως «σήμερα είναι μια κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια να δεσπόζουν στην κοινωνία μας στην οποία δημιουργείται η αίσθηση ότι απειλούνται κατακτήσεις και επιτεύγματα πολύχρονων προσπαθειών, που μας γέμιζαν με ικανοποίηση και περηφάνια».
  • «Η κρίση που πλήττει σήμερα την Ελληνική κοινωνία, είναι κρίση βαθύτατα πολιτική. Είναι κρίση αξιών, είναι κρίση θεσμών, είναι κρίση της ίδιας της Δημοκρατίας μας. Έχει την υπογραφή ενός συστήματος διακυβέρνησης που πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Αλλαγή της αντίληψης ότι το κράτος είναι φέουδο των κυβερνώντων. Αλλαγή της λογικής ότι δευτερεύουσα θέση έχει ο άνθρωπος μπροστά στις ανάγκες της αγοράς» επισημαίνει ο Γ. Παπανδρέου προσθέτοντας ότι «οικονομική κρίση υπάρχει αλλά γίνεται μεγαλύτερη για την πατρίδα μας από την κρίση διακυβέρνησης και την έλλειψη συνεκτικού σχεδίου που θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης».
  • «Τώρα είναι η ώρα να ξαναβάλουμε τον άνθρωπο στον επίκεντρο της πολιτικής. Να πιστέψουμε στη δύναμη του Ελληνισμού να μεγαλουργεί, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, όταν υπάρχει όραμα, συγκροτημένο σχέδιο, αποφασισμένη και ειλικρινής ηγεσία» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «το μήνυμα του μεγάλου απελευθερωτικού αγώνα, σηματοδοτεί τον δρόμο, φωτίζει τις δυνατότητές μας που πάντα με κοινούς στόχους και οράματα πετυχαίναμε ως Έλληνες».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο μήνυμά του αναφέρεται σε μια «απελευθερωτική πορεία των δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας» για την οποία πορεία «απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις και συμφωνίες, στη βάση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Πατρίδας και ανασύνταξης του Έθνους».
  • «Αυτή την πορεία, εμείς, το ΠΑΣΟΚ, είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε και να δώσουμε αυτόν το αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι το ιστορικό χρέος που όλοι μας αναλαμβάνουμε απέναντι στις νέες γενιές, για να αλλάξει πορεία η Ελλάδα. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που καλούμαστε να αποτίσουμε εμπράκτως σήμερα, σε εκείνους που πριν από 188 χρόνια πίστεψαν στο αδύνατο. Και τα κατάφεραν».
   
  Σχολιάστε

  Posted by στο 25 Μαρτίου, 2009 in ΠΑΣΟΚ, Παπανδρέου Γιώργος

   

  Ετικέτες:

  MEGAλες… παπάρες για 25η Μαρτίου

  Σήμερα που γιορτάζουμε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, οι κύριοι Οικονομέας και (ο αγενής) Καμπουράκης βρήκαν το κουράγιο να καλέσουν τον καθηγητή κύριο Κρεμμυδά για να «αποκαθηλώσουν» τους εθνικούς μύθους. Μύθος το Κρυφό Σχολειό, μύθος ότι οι Έλληνες ήσαν σκλαβωμένοι, αφού οι Τούρκοι τους τα είχαν όλα ελεύθερα, μύθος το ένα, μύθος το άλλο! Η γελοιότητα και η ανευθυνότητα δεν έχει όρια. Οι λαοί έχουν ανάγκη τους μύθους. Με αυτούς κρατήθηκαν σε μαύρα και δίσεκτα χρόνια. Δηλαδή, οι διάφοροι «ιστορικοί» και «δημοσιογράφοι» που θέλουν να συμβαδίσουν -υποτίθεται- με το πνεύμα της εποχής, τι επιδιώκουν; Ο Καμπουράκης που είναι το χειρότερο παράδειγμα ευγένειας και καλών τρόπων έχει «γράψει» ένα βιβλίο με ιστορικά «ανέκδοτα» και αρχίζει αν θυμάμαι καλά τον πρόλογό του, λέγοντας ότι «Η ιστορία είναι μια πουτάνα» ‘η κάπως έτσι. Αυτός ο άνθρωπος έχει την ελευθερία από το λαϊκίζον Mega να λέει ό,τι θέλει. Ο Οικονομέας κοντεύει να μας κάνει να ξεχάσουμε να μιλάμε ή κινδυνεύουμε να γίνουμε βραδύγλωσσοι με τον τρόπο που μιλάει…

  Ρωτά ο κ. Κρεμμυδάς, του οποίου την επιστημοσύνη εκτιμούμε, ποιοί πήγαιναν σ’ αυτά τα «κρυφά σχολειά», αφού ήσαν μακριά από κατοικημένες περιοχές! Ο κύριος Καθηγητής θα πρέπει να ξέρει ότι μέχρι τη δεκαετία του ’70 ακόμη υπήρχαν παιδιά που πήγαιναν από την κοινότητά τους στο σχολείο του μεγάλου χωριού με τα πόδια που βρισκόταν εφτά και οκτώ χιλιόμετρα μακριά! Δηλαδή, αυτό δεν του λέει τίποτε; Γιατί, τότε στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας, που δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα που έχουμε σήμερα της επικοινωνίας, να μην πήγαιναν τα παιδιά να μάθουν γράμματα και μακριά; Εξάλλου, υπήρχε και ο κίνδυνος του παιδομαζώματος και πιθανόν οι γονείς να φοβόντουσαν και να έστελναν τα παιδιά τους στα μοναστήρια να γλιτώσουν και έτσι πήγαιναν και στα λεγόμενα «κρυφά σχολειά». Τώρα, βέβαια, που λέμε ό,τι λέμε βασιζόμενοι στις μαρτυρίες, μπορεί ο Παλαιών Πατρών Γερμανός να μην κήρυξε την Επανάσταση στην Αγία Λαύρα κι αυτό το ισχυρίζονται επειδή δεν αναφέρει κάτι σχετικό στα απομνημονεύματά του! Δηλαδή, δια της άτοπον απαγωγής…

  Εν πάση περιπτώσει, δεν θα λύσω το «πρόβλημα» (διότι οι διάφοροι «ιστορικοί» το έχουν αναγάγει σε μείζον πρόβλημα της σύγχρονης ιστοριογραφίας) της ύπαρξης ή όχι Κρυφού Σχολειού στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Σημασία έχει ότι εμείς που μάθαμε την ιστορία με τους «μύθους» που σήμερα επιχειρούν να καταρρίψουν, δεν πάθαμε και τίποτα! Το γεγονός ότι οι μύθοι αυτοί έθρεψαν και τον δημιουργικό οίστρο τόσων και τόσων καλλιτεχνών, δεν λέει τίποτε στους κυρίους ιστορικούς; Με τη λογική τους που καταρρίπτει τα πάντα, θα πρέπει να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων και τα έργα ζωγραφικής, και της ποίησης, και της πεζογραφίας, που είναι φορτισμένα με αυτούς τους μύθους!

  Πώς τιμούμε σήμερα την εθνική μας επέτειο; Με τις μπούρδες των διαφόρων γελοίων που επιχειρούν να διαλύσουν τους μύθους για να βρεθούμε στο κενό; Σε λίγο θα μας πουν ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν… καραγκιόζης επειδή φορούσε περικεφαλαία!

  Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μεγαλοστομίες και να τα κάνουμε να έχουν ψευδαισθήσεις για το τι είμαστε στην πραγματικότητα, τι κάναμε στο παρελθόν. Δεν μπορώ να ακούω ότι οι Έλληνες, ας πούμε κατέσφαξαν τους Τούρκους στην Τριπολιτσά! Πώς θέλατε να τους φερθούν; Με το γάντι θα γινόταν η απελευθέρωση; Τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς και τυραννίας, κι έπρεπε οι Έλληνες να τους καλέσουν να… αποχωρήσουν οικειοθελώς; Έλεος! Ναι, τους κατέσφαξαν τους Τούρκους. Και λοιπόν, θα πρέπει σήμερα να ζητήσουμε συγγνώμη από τους απογόνους τους; Εδώ, σήμερα οι Τούρκοι δεν ανοίγουν τη Σχολή της Χάλκης και μας λένε ότι τότε όλα ήσαν ελεύθερα; Ο παραλογισμός και η διαστροφή είναι άνευ ορίων.

  Θα ντρεπόμαστε να λέμε ότι ο ηρωισμός είναι αρετή, ότι δεν πρέπει να κρεμάμε την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι του σπιτιού μας, να μην αναφέρουμε ξανά για την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, να ξεχάσουμε την Έξοδο του Μεσολογγίου, τον μπουρλοτιέρη Κανάρη που -ο άθλιος- πήγαινε και πυρπολούσε τις ξένες περιουσίες…

  Ψυχραιμία! Όλα πρέπει στη σωστή τους διάσταση και ας τιμήσουμε την επέτειο κι εκείνους που έχυσαν τοαίμα τους για να λέμε εμείς σήμερα MEGAλες… παπάρες!

   
  1 σχόλιο

  Posted by στο 25 Μαρτίου, 2008 in ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

   

  Ετικέτες: ,

  25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

  ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

  papoulias.jpg

  Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου, επικοινωνώ και πάλι μαζί σας για να σας μεταφέρω αισθήματα αγάπης και εκτίμησης της Πατρίδας και για σας ευχηθώ υγεία, χαρά και ευτυχία.

  Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου του 1821 αποτελεί αφορμή για την ανάκληση του κλέους των αγωνιστών της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας. Ο αγώνας και η θυσία τους είναι για μας σήμερα υπόμνηση της αίσθησης της ευθύνης μας απέναντι στην πατρίδα, ενώ λειτουργεί σα μια πλατιά διαφωτιστική δύναμη, θεμελιώνοντας την εθνική μας συνείδηση, πάνω στην εθνική αυτοπεποίθηση και ομοψυχία

  Η σημερινή επέτειος δεν ανανεώνει μόνο την ευγνωμοσύνη του έθνους στους αγωνιστές του 21, αλλά τονίζει τη «μεγάλη αλήθεια»: ότι η προσήλωση στα ιδανικά της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας αποτελεί προορισμό για κάθε άνθρωπο με υπερατομική συνείδηση. Ως χρέος προς τους αγώνες τους, αλλά και ως έκφραση της ανάγκης των Ελλήνων για την Ελευθερία, οφείλουμε να διακηρύξουμε ότι η Πατρίδα μας, στηριγμένη στην σύμπνοια και στην ενότητα, θα συνεχίσει να βαδίζει στον δρόμο των υψηλών ιδανικών, προάγοντας την ειρήνη και την δημοκρατία.

  Ιδιαίτερα σήμερα, που η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, με σημαντικές προκλήσεις τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Η προσπάθεια και ο αγώνας πρέπει να ενταθούν. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους απαιτεί πριν από όλα την ενότητα του απανταχού ελληνισμού και την συστράτευση στους κοινούς στόχους.

  Εσείς οι συμπατριώτες μας του Εξωτερικού, υπηρετήσατε και υπηρετείτε την ελληνικότητα στο παγκόσμιο περιβάλλον, κατορθώνοντας, στο πέρασμα του χρόνου, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες, να ξεχωρίζετε και να προοδεύετε.

  Η επιτυχημένη πορεία σας συνδυαζόταν, πάντα, -και εξακολουθεί να συνδυάζεται – με ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο αίσθημα προσφοράς στην Πατρίδα. Άλλωστε διατηρήσατε, μεταδίδοντας από γενιά σε γενιά, την ελληνική παράδοση και την ταυτότητα, αναδεικνύοντας τις αξίες που μας ενώνουν: Την Ιστορία, τον Πολιτισμό, τη Θρησκεία μας.

  Η προσφορά σας είναι ανεκτίμητη και σας είμαστε όλοι μας ευγνώμονες για την πολύτιμη συμβολή σας για την ανάδειξη του Οικουμενικού Ελληνισμού στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

  Αγαπητοί συμπατριώτες,

  Η Επανάσταση του 1821 είναι μία από τις υψηλές παρακαταθήκες, που έχει ο ελληνικός λαός. Η προσήλωση στην ελευθερία, την αυτοδιάθεση, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη ήταν για τους αγωνιστές του 1821 όχι μόνο πίστη αλλά και τρόπος ζωής. Και ακριβώς σ’ αυτή την κληρονομιά έχουμε ιστορικό καθήκον να ανταποκριθούμε. Πρέπει να διατηρούμε, με πράξεις και όχι με λόγια, την ανεξαρτησία μας εναντίον οποιασδήποτε επιβουλής. Να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε αυτή την τόσο ακριβά πληρωμένη κληρονομιά.

   
  1 σχόλιο

  Posted by στο 24 Μαρτίου, 2008 in ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

   

  Ετικέτες:

  25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  8o-synedrio.jpg

                                         ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

  Σήμερα, ο Ελληνισμός γιορτάζει την εθνική μας παλιγγενεσία. Την επέτειο του μεγάλου Αγώνα για την ανεξαρτησία του Έθνους. Γιορτάζουμε τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, που θα συμβολίζει πάντα την προσπάθεια κάθε ανθρώπου, κάθε λαού, που μάχεται για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του, που οραματίζεται και παλεύει για ένα καλύτερο μέλλον.

  Μετά από 187 χρόνια συνεχούς προσπάθειας, ο Ελληνικός λαός αισθάνεται ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τις κατακτήσεις του. Για την ελευθερία που εμπέδωσε και την δημοκρατία που οικοδόμησε. Για την θέση που κατέκτησε διεθνώς με μεγάλες θυσίες.

  Σήμερα όμως, όλοι οι Έλληνες προβληματίζονται, γιατί ενώ ως χώρα διαθέτουμε μέσα και πόρους αλλά και συγκριτικά πλεονεκτήματα περισσότερα από ποτέ, αισθάνονται ότι, συντηρητικές πολιτικές και αντιλήψεις, αποδομούν κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις, τους κρατούν καθηλωμένους και τους ωθούν στο περιθώριο, καλλιεργώντας παράλληλα τον φόβο, την ανασφάλεια και την απαισιοδοξία.

  Το μήνυμα του μεγάλου απελευθερωτικού αγώνα, δείχνει τον δρόμο για την έξοδο από αυτήν την κρίση. Το ΠΑΣΟΚ, όπως πάντα, μαζί με τον Ελληνικό λαό, θα δώσει τον αγώνα για την ανατροπή των κακώς κειμένων και την οικοδόμηση μιας πορείας που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη κοινωνία.

  Με πολιτικές γενναίας αναδιανομής του εισοδήματος, με επένδυση στην γνώση και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα σέβεται και θα αξιοποιεί το περιβάλλον, μπορούμε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση της κρίσης και την δημιουργία μιας ανοιχτής κοινωνίας, όπου θα έχουν την θέση που τους αξίζει όλες οι δυνάμεις της εργασίας και της δημιουργίας.

  Σε αυτόν τον αγώνα για τις αξίες της ισότητας, της δημοκρατίας, της γνώσης, της δημιουργίας, σε αυτόν τον αγώνα της προόδου απέναντι στην συντήρηση, απαιτείται η συστράτευση κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Γιατί όταν οι πολλοί παίρνουν στα χέρια τους την μοίρα τους, τότε η ισχύς του δικαίου κυριαρχεί έναντι του δικαίου του ισχυρού. Για την ισονομία, την ισοπολιτεία και την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, για την αξιοπρέπεια του πολίτη.

  Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι το χρέος που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Ελληνική κοινωνία και στις επόμενες γενιές.

   
  Σχολιάστε

  Posted by στο 24 Μαρτίου, 2008 in ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

   

  Ετικέτες: