RSS

Category Archives: Χρέη

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Η υπουργός Οικονομίας
  • «Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ενδυναμωμένο μέσα από τις εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν, δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος» τονίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομίας, δικαιολογώντας σε ένα βαθμό την μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεσή του μετά τις αντιδράσεις των τραπεζών, αλλά και της ΕΚΤ.

«Με το σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση υλοποιεί μία από τις σημαντικότερες προεκλογικές της δεσμεύσεις, δίνοντας στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της υπερχρέωσης μία δεύτερη ευκαιρία. […]Στις κρίσιμες συνθήκες που βρισκόμαστε η Πολιτεία έχει μεγαλύτερο ακόμη χρέος να στηρίξει τους αδύναμους συμπολίτες μας, να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγει την επανένταξη και συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα» συμπληρώνει το ΥΠΟΙΑΝ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση του νομοσχεδίου από το υπουργείο Οικονομίας:

1) Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

2) Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3) Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

4) Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.

5) Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια.

6) Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η παράστασή του με δικηγόρο.

Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο οφειλέτης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα εκδοθούν σχετικά έντυπα από τα αρμόδια υπουργεία ώστε να διευκολύνεται ο οφειλέτης στη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

7) Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για να ανταποκριθεί η Δικαιοσύνη στον όγκο των υποθέσεων που θα προστεθούν σε εφαρμογή του νόμου δημιουργούνται ογδόντα νέες θέσεις ειρηνοδικών.

8) Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, μετά από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Για την περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις.

9) Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) να επιδιώξουν μία συμβιβαστική λύση, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο όσο και μετά από αυτή.

  • Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.

  • Δικαστικός συμβιβασμός

Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση των αντιτιθέμενων εφόσον κρίνει ότι ο συμβιβασμός δεν επιδεινώνει τη θέση τους και εξασφαλίζεται η σύμμετρη ικανοποίησή τους. Για το συμβιβασμό θα πρέπει πάντως να συμφωνούν οι ενυπόθηκοι δανειστές.

Το σχέδιο νόμου δίνει για πρώτη φορά διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους απέναντι στους πιστωτές του και δημιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για μία συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών.

10) Το σχέδιο νόμου λαμβάνει με πλήθος διατάξεων ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή καταχρήσεων σε βάρος των πιστωτών. Ενδεικτικά: Η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις της μη δόλιας αδυναμία πληρωμής, ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά στη ζωή του.

Προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις και συνέπειες σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων, ακόμη και η ανάκληση της απαλλαγής από τα χρέη, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Η υποχρέωση ειλικρίνειας υφίσταται τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Ο οφειλέτης οφείλει να δηλώνει στο δικαστήριο κάθε σημαντική βελτίωση του εισοδήματός του. Ο άνεργος οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει τουλάχιστον προσπάθεια για την ανεύρεση εργασίας.

Καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης που ορίζεται για το χρονικό διάστημα της τετραετίας πέραν του διμήνου συνεπάγεται την έκπτωση από τη διαδικασία.

Οι πιστωτές μπορούν με συνοπτικές διαδικασίες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στον εργοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από δύο έτη. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όπου και μένει μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη. [Newsroom ΔΟΛ]

 
Σχολιάστε

Posted by στο 30 Ιουνίου, 2010 in Χρέη

 

Ευθύνες στη Ν.Δ. από Παπανδρέου για το χρέος

  • Η δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία δεν οφείλεται στο κράτος πρόνοιας, αλλά είναι απόρροια της «κακής διαχείρισης της οικονομίας από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση που δημιούργησε ένα μεγάλο χρέος», υποστήριξε ο Γ. Παπανδρέου σε παρέμβασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), που πραγματοποιείται στο Βανκούβερ του Καναδά.

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, όπου προήδρευσε του Συμβουλίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς το οποίο ασχολήθηκε και με την οικονομική κρίση έναντι της επικείμενης συνόδου κορυφής του G20 στο Τορόντο, ο πρωθυπουργός μίλησε για «επίθεση» που δέχτηκε η Ελλάδα από τις διεθνείς αγορές, κατέθεσε την άποψη ότι οι αγορές «πρέπει να υπηρετούν τον λαό, καθιστώντας την παγκοσμιοποίηση πιο ανθρώπινη» και μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, της συμμετοχής, της εκπροσώπησης, της διαφάνειας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Στη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς τάχθηκε επίσης υπέρ της επιβολής φόρων στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές των τραπεζών.

Με Μπαν Κι Μουν

Νωρίτερα, ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον γ. γ. κ. Μπαν Κι Μουν και συζήτησε τα ζητήματα της ονομασίας των Σκοπίων και της Κύπρου, όπως και την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του G20. Ενημέρωσε τον κ. Μπαν ότι η Αθήνα έχει την πολιτική βούληση να προχωρήσει σε συμβιβαστική λύση στο Σκοπιανό, στη βάση μιας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα χρησιμοποιείται έναντι όλων, ενώ σχολιάζοντας τις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο επέμεινε ότι δεν πρόκειται για «μυστική διπλωματία», αλλά για πρωτοβουλίες που λειτουργούν υποβοηθητικά της διαδικασίας του ΟΗΕ υπό την αιγίδα του μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Για το Κυπριακό επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλαδας στις προσπάθειες του προέδρου Χριστόφια, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει «κυπριακή λύση» εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις και τεχνικά χρονοδιαγράμματα. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο αν. υπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Δρούτσας, συζητήθηκαν επίσης οι εξελιξεις στη Μέση Ανατολη και η διεθνής οικονομική κατάσταση.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν την Ομογένεια και την Ελλάδα. Ο κ. Δημήτριος εξέφρασε προς τον κ. Παπανδρέου τη συμπαράστασή του και τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση.

Ο πρωθυπουργός αναχώρησε χθες από τη Νέα Υόρκη για την Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο περιθώριο της συνόδου θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιουλ, τον πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

  • Του Αθανασιου Eλλις, Η Καθημερινή, Tετάρτη, 23 Iουνίου 2010
 
 

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη στην Εφορία

  • Σαφάρι από το υπουργείο Οικονομικών για να εισπράξει τα 23,4 δισ. ευρώ που οφείλουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

 

Αρχίζει το κυνήγι των χρεών. Η λίστα της Εφορίας: Ερχονται τα πρώτα είκοσι λουκέτα σε επιχειρήσεις

ΑΡΧΙΖΕΙ το κυνήγι των χρεών προς το Δημόσιο και της φοροδιαφυγής προκειμένου να αντιμετωπιστεί έστω και τώρα η δραματική δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να ακολουθήσει την πολιτική «καρότο και μαστίγιο» για τους 827.396 μικρούς και μεγάλους οφειλέτες που έχουν «φεσώσει» το Δημόσιο με περισσότερα από 23 δισ. ευρώ. Ετσι, μετά την απόφαση να δοθεί έκπτωση 50% στις προσαυξήσεις για όλους όσοι σπεύσουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους στην Εφορία ως το τέλος Μαΐου ή να συμφωνήσουν στην τμηματική καταβολή του, τώρα το υπουργείο Οικονομικών απειλεί με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και εισοδημάτων από ενοίκια.

 
 

Φιλ. Σαχινίδης: Εάν εφαρμοζόταν ο νόμος, οι περισσότερες ΠΑΕ θα είχαν κλείσει

  • Ε, τότε να εφαρμοστεί ο νόμος και να κλείσουν!

  • Οι αθλητικές εταιρείες οφείλουν 222 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υφυπουργός οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, τα χρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ προς το δημόσιο ανέρχονται σε 222 εκατ. ευρώ. Επίσης 26 εκατ. ευρώ προέρχονται από πρόστιμα εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μόνον τρία. Εάν εφαρμοζόταν πλήρως η σχετική νομοθεσία, η πλειοψηφία των αθλητικών εταιρειών θα έπρεπε να είχαν κλείσει, υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πλαίσιο στο οποίο οικοδομήθηκε ο επαγγελματικός αθλητισμός στην Ελλάδα έχει αγγίξει τα όριά του», τόνισε ο υφυπουργός.

«Πράττουμε το αυτονόητο, διενεργούμε ελέγχους και όπου διαπιστώνουμε παραβάσεις της νομοθεσίας επιβάλλουμε κυρώσεις», πρόσθεσε και διευκρίνισε: «Είμαστε αντίθετοι στις χαριστικές ρυθμίσεις χρεών των ανωνύμων αθλητικών εταιρειών, που πολύ λίγα απέδωσαν στο παρελθόν».

Το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή, ύστερα από  ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο Φιλ. Σαχινίδης γνωστοποίησε στο σώμα ότι βούληση του αρμόδιου υπουργείου Πολιτισμού είναι σταδιακά να σταματήσει κάθε μορφή άμεσης χρηματοδότησής τους από το υπουργείο ή τους εποπτευόμενους οργανισμούς ή εταιρείες. Η όποια χρηματοδότηση θα γίνεται μελλοντικά μόνον έμμεσα, δηλαδή, για παράδειγμα, μέσω χορηγίας στο πρωτάθλημα και όχι σε μεμονωμένες ΠΑΕ και ΚΑΕ.

Ο υφυπουργός οικονομικών έδωσε τα εξής στοιχεία:

Για τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί από το 1998 μέχρι και τις 3 Μαρτίου 2010 στις 288 μηχανογραφημένες ΔΟΥ: «Μόνο σε κεφάλαιο, χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση που οι οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες- ανέρχονται σε περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ».

Για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί έναντι βεβαιωμένων οφειλών: «Ανέρχονται σε 3 εκατ. ευρώ περίπου και τα ποσά που έχουν διαγραφεί έναντι των βεβαιωμένων οφειλών ανέρχονται σε 26 εκατ. περίπου, ενώ τα ποσά που είναι ανείσπρακτα σε κεφάλαιο, ανέρχονται σε 23 εκατ. ευρώ».

Για τις ενεργές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις των ΠΑΕ και ΚΑΕ: «Το συνολικό κεφάλαιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό ρυθμισμένο ποσό που περιλαμβάνει και προσαυξήσεις, είναι περίπου 37 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν ΠΑΕ και ΚΑΕ που έχουν περισσότερες της μίας ρυθμίσεις και διευκολύνσεις, με διαφορετικούς όρους διακανονισμού. Επίσης ανάμεσα σε αυτές, υπάρχουν ΠΑΕ ή ΚΑΕ που έχουν χάσει τη ρύθμιση ή τη διευκόλυνση, διότι δεν τήρησαν την έγκαιρη πληρωμή των δόσεων».

Για τα βεβαιωμένα χρέη: «Ληξιπρόθεσμα και μη ανέρχονται στο ποσό των 222 εκατ. ευρώ».

• Για τις ενεργές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις των ΠΑΕ και ΚΑΕ έναντι των βεβαιωμένων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών: «Το συνολικό κεφάλαιο, ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το τελικό ρυθμισμένο ποσό που περιλαμβάνει και κάποιο ποσό προσαυξήσεων είναι ύψους 37 εκ. ευρώ. Υπάρχουν ΠΑΕ και ΚΑΕ που έχουν περισσότερες της μίας ρυθμίσεις και διευκολύνσεις, με διαφορετικούς όρους διακανονισμού. Επίσης ανάμεσα σε αυτές, υπάρχουν ΠΑΕ ή ΚΑΕ που έχουν χάσει τη ρύθμιση ή τη διευκόλυνση, διότι δεν τήρησαν την έγκαιρη πληρωμή των δόσεων».

Για τον έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων στις 16 ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας: «Διαπιστώθηκε μη απόδοση ΦΠΑ 1,3 εκατ. ευρώ, μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων 5.247.000 ευρώ και σύνολο μη αποδοθέντων φόρων 6,5 εκατ. ευρώ».

  • O Δημ. Παπαδημούλης

Ο Βουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης στην παρέμβασή του τόνισε ότι για χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και ΚΑΕ χρησιμοποιούν ως ασπίδα τους οργανωμένους οπαδούς που τους δίνουν πολιτική δύναμη. Το αποτέλεσμα είναι να βρίσκονται σε ένα καθεστώς φορολογικής ασυλίας.

Πρόσθεσε ακόμα ότι δεν είναι δυνατόν να μειώνονται οι απολαβές των μισθωτών και οι ΠΑΕ και ΚΑΕ να μένουν στο απυρόβλητο και ότι χρειάζονται δραστικά μέτρα ώστε να εισπραχτούν τα οφειλόμενα προς το δημόσιο ποσά.

Επίσης, επισήμανε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τον τρόπο ελέγχου αυτών των ανωνύμων εταιριών. Παράλληλα δήλωσε ότι η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων θα πρέπει να αναλάβει δράση και ότι ύστερα από πιέσεις της παράταξής του, την περασμένη Παρασκευή έγινε έλεγχος στις 16 ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας.

Διαβάστε ακόμα:

Οι οφειλές των ΠΑΕ: ΑΕΚ 70 εκατ. ευρώ, ΠΑΟΚ 47 εκατ. Οι αναλυτικοί πίνακες

 
1 σχόλιο

Posted by στο 13 Μαρτίου, 2010 in ΠΑΕ, Χρέη